עיצוב תעשייתי

אודות המחלקה לעיצוב תעשייתי

מלאו פרטים ונחזור בהקדם
לכל שאלה חייגו:
03-681708003-6817080

עיצוב תעשייתי

מסלולי הלימוד במחלקה לעיצוב תקשורת תעשייתי

סטודנט הנרשם ללימודים במכון אבני במסגרת המחלקה לעיצוב תעשייתי יכול לבחור באחד משני המסלולים כפי שיפורטו להלן:

מסלול לימודים ארבע-שנתי לתואר מעצב בוגר אבני בעיצוב תעשייתי.

המסלול ללימודי תעודה מהווה את חוט השדרה הלימודי של מכון אבני. מערכת הלימודים מורכבת באופן כזה שהיא מקנה התמחות דיסציפלינארית, תיאוריה ופרקטיקה, במכלול מקצועות העיצוב התעשייתי לתעודת מעצב בוגר אבני.

סטודנטים הלומדים למען קבלת תעודת מעצב חייבים לצבור 170 נ"ז שייצברו במהלך ארבע שנות הלימוד במכון אבני ולכל המאוחר להשלים את חובותיהם תוך 6 שנים.

כחלק אינטגראלי מן הלימודים במסלול הארבע-שנתי, מוצעים לימודים אקדמיים לתואר ראשון B.A. במדעי הרוח והחברה מטעם האוניברסיטה הפתוחה עם לימודי המחלקה לעיצוב תעשייתי של מכון אבני.

כאמור בחלק הראשון של ידיעון זה, מכון אבני משתף פעולה עם האוניברסיטה הפתוחה על מנת להקנות לסטודנטים את האפשרות לקבל בתום לימודיהם במכון גם תואר ראשון אקדמי B.A.של האוניברסיטה הפתוחה וגם תעודה מקצועית המבוססת על התמחות דיסציפלינארית. מסלול לימודים יוקרתי זה מתקיים על בסיס לימודי יום מלאים במשך ארבע שנים.

להלן מפורטות הדרישות האקדמיות שעל הסטודנט לקיים במהלך לימודיו במכון אבני על מנת להיות זכאי לתואר ראשון B.A.של האוניברסיטה הפתוחה ולתואר מעצב בוגר אבני. שיתוף הפעולה בין המוסדות, נועד בין השאר לעזור לסטודנט, באמצעות תוכנית לימודים מגובשת ועכשווית, ולהקל עליו ברכישת מכלול לימודים קוהרנטי אקדמי ומקצועי במקום ללמוד לשני תארים מקריים ובשני מוסדות נפרדים. הקורסים השונים, האקדמיים והדיסציפלינאריים, משולבים זה בזה למערכת שבועית דינאמית, ומתקיימים כולם במכון אבני.

הסטודנטים הלומדים למען קבלת תואר אקדמי B.A.מטעם האוניברסיטה הפתוחה, בנוסף לתעודת מעצב חייבים לעמוד בדרישות האלה:

א. לצבור 170 נ"ז ממכלול הלימודים מהמחלקה לעיצוב תעשייתי של מכון אבני.

ב. לצבור 78 נקודות זכות מהקורסים של האוניברסיטה הפתוחה, תוך עמידה בכלל הדרישות של האוניברסיטה הפתוחה. למידע מפורט על הקורסים ועל מבנה הלימודים של האוניברסיטה רצוי לפנות לידיעוני האוניברסיטה.

מבחינת הלימודים במכון אבני בלבד, ולמען זכאות לתעודת מעצב, הסטודנט יצבור וישלים את חובותיו במהלך 4 שנות הלימוד במכון ולכל המאוחר תוך 6 שנים.

בנוסף מקיים המכון מסלול לימודים לתעודת הנדסאי מטעם מה"ט* (המכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה), במחלקה עיצוב תעשייתי וזאת על מנת להקנות לסטודנטים את האפשרות לקבל בתום לימודיהם במכון גם תואר/תעודת הנדסאי בנוסף לתעודת המעצב ולתואר ה- B.A.

תכנית הלימודים של מה"ט משולבת במסלול הלימודים הארבע-שנתי במחלקות בהם מתקיים המסלול, כאשר בנוסף לדרישות המכון, על הסטודנט לעמוד במבחנים חיצוניים מטעם מה"ט במהלך לימודיו ולהגיש פרויקט בהתאם לדרישות מה"ט בשנה השלישית.

סטודנט העומד בכל דרישות המכון ומה"ט יהיה זכאי לתקצוב כספי מטעם מה"ט ובכפוף לאישורם.

קבלה ללימודים במסלול הנדסאים מחייבת עמידה בתנאי הקבלה של מה"ט כפי שמפורט בתחילת הידיעון.

הערה: עבור 13 הקורסים של האוניברסיטה הפתוחה המתקיימים במכון אבני במשך ארבע שנים, יש לשלם שכר לימוד בנוסף ובנפרד משכר הלימוד עבור לימודי התעודה של מכון אבני.

*בכפוף לאישור מה"ט

תעודת מעצב בוגר אבני בעיצוב תעשייתי


סטודנטים שסיימו את כלל לימודיהם על פי דרישות המסלול הנבחר יקבלו תעודה. שני מסמכים מעידים על מכלול הלימודים במחלקה ועל סיום הלימודים במסלול:

א. אישור לימודים לתעודה, המפרט את שמות כל הקורסים שלמד ואת ציוניהם, וכן את ציון הגמר המשוקלל;

ב. תעודת סיום של מכון אבני, שבה רשום אפיון התעודה. האפיון נובע מההרכב הדיסציפלינארי של תוכנית הלימודים האישית של הבוגר, כפי שהיא מפורטת ברשימת הקורסים שבתעודה.

הערה: מכון אבני שומר לעצמו את הזכות, במהלך שנות הלימודים, לעשות שינויים במבנה תוכנית הלימודים, במספר שעות-הלימוד ובתכני-הלימוד, כל זאת מתוך אחריות להעניק לסטודנט את התכנים שהוא צריך בכדי להיות מעצב.

 

עדכון אחרון: 5/24/2017 3:46:00 PM
מספר מדרגים:2 דירוג ממוצע:5
דירוג: